Leo Express roste v Německu: posílil svou vlakovou flotilu a navyšuje kapacitu spojů

PRAHA, 19. 6. 2018 – Společnost Leo Express ve spolupráci s FlixMobility posiluje v Německu na trhu dálkové dopravy, kam vstoupil jako první český soukromý železniční dopravce. Od 21. června začne jezdit pod značkou FlixTrain na trase Berlín-Frankfurt-Stuttgart každý den, od čtvrtka do pondělí budou jezdit dva páry spojů. Leo Express si pronajal dvě nové lokomotivy Siemens Taurus pro provoz v rychlosti 200 km/hod a zároveň navýšil sedačkovou kapacitu.

Leo Express ve spolupráci s FlixMobility navyšuje své vlakové spoje v Německu, kde bude od 21. června jezdit denně na trase Berlín-Frankfurt-Stuttgart. Mezi čtvrtkem a pondělkem vyjedou spoje dokonce dvakrát denně. Na lince nasadí dvě moderní elektrické lokomotivy Siemens Taurus pro provoz v rychlosti 200 kilometrů v hodině a navýší sedačkovou kapacitu. Lokomotivy budou využity pro nový ranní vlak Berlín-Frankfurt-Stuttgart a odpolední zpáteční spoj. 

Leo Express vstoupil na německý trh v srpnu 2017 pod značkou FlixTrain. Stal se tak prvním českým osobním železničním dopravcem v historii, který kdy vstoupil na trh dálkové dopravy mimo Českou a Slovenskou republiku a zároveň druhým největším open-access dopravcem v Německu. Obchodním partnerem Leo Express je FlixMobility, který od začátku provozu zajišťuje vývoj produktů a technologií, marketing, zákaznický servis a prodej jízdenek. 

„Německo je jedním z nejvíce liberalizovaných dopravních trhů v Evropě, mezinárodní a dálková doprava není na rozdíl od České republiky dotovaná a regionální se primárně soutěží, namísto přímých zadání. Na německé železnici tedy liberalizace skvěle funguje a těšíme se, až takto začne fungovat i v České republice,“ říká CEO Leo Express Peter Köhler.

Novinky Leo Express u vlakových spojů FlixTrain v Německu:

  • Leo Express si pronajal dvě moderní elektrické lokomotivy Siemens ES64-U2 pro navýšení kapacity na trase Berlín – Stuttgart pro rychlost 200 km/hod.
  • Díky tomu bude Berlín-Frankfurt-Stuttgart provozován každý den, od čtvrtku do pondělí vyjede dokonce dvakrát denně.

Leo Express v Německu aktuálně najímá strojvedoucí, vlakvedoucí či dispečery. „O práci v Německu je velký zájem mezi našimi současnými zaměstnanci, nabíráme také nové přímo pro německý trh. U železničních profesí je ale obecně nedostatek kvalifikovaných pracovníků,“ dodává Peter Köhler.

Emil Sedlařík

tiskový mluvčí Leo Express

Kontakt pro média 

Mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected] 

Stáhnout tiskovou zprávu v PDF

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromý dopravce poskytující železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě od roku 2012. Primárně působí na komerční trase Praha–Ostrava, jeho vlaky zajíždí i do Košic či Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky do Polska a na Ukrajinu. Od prosince 2019 provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava–Komárno. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst ve střední Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.


Leo Express grows in Germany: it strengthened its fleet and increases capacity of its connections 

PRAGUE, 19. June 2018 – The company Leo Express strengthens on the long distance transportation market in Germany, where it entered in partnership with FlixMobility as the first Czech private railway operator. From 21 June, it starts to operate the line Berlin-Frankfurt-Stuttgart under the FlixTrain brand every day, two pairs of connections will be operated from Thursday to Monday. Leo Express leased two new locomotives Siemens Taurus suitable for speed of 200 km/h and also increased the seat capacity.

Leo Express, together with FlixMobility, increases the number of its train connections in Germany, it will operate the line Berlin-Stuttgart daily from 21 June. From Thursday to Monday, there will be even two connections a day. This line will be operated by two modern electric locomotives Siemens Taurus, which are suitable for a speed of 200 km/h and the seat capacity will be increased. Locomotives will be used for a new train Berlin-Frankfurt-Stuttgart departing in the morning and for the connection back in the afternoon. 

Leo Express, together with FlixMobility, entered the German market under the brand „FlixTrain“ in August 2017. It became the first Czech passenger railway operator in history that entered the long-distance transportation market outside of the Czech Republic and Slovak Republic and also the second largest open-access operator in Germany. The business partner of Leo Express is FlixMobility, which handles technology and product development, network planning, marketing as well as customer service and provides sale of tickets from the start of operations.

 „Germany is one of the most liberalised transportation markets in Europe, the international and long-distance transportation is not subsidized like in the Czech Republic and the regional one is competed instead of using direct awards. Liberalisation works great in the German railway market and we are looking forward to time, when it starts to work also in the Czech Republic,“ says CEO of Leo Express, Peter Köhler

News of Leo Express regarding FlixTrain connections in Germany:

  • Leo Express leased two modern electric locomotives Siemens ES64-U2 for increase of capacity of the line Berlin-Stuttgart with a speed of 200 km/h.
  • Thus, the Berlin-Frankfurt-Stuttgart line will be operated every day, from Thursday to Monday even twice a day.

Leo Express currently hires new locomotive drivers, chief train guards or dispatchers. „Our current employees are highly interested in the employment in Germany, we also hire new ones directly for the German market. But in general, there is a lack of qualified employees in railway professions,“ says Peter Köhler.

Emil Sedlařík

spokesperson Leo Express

Contact for media

Mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected] 

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.