Všeobecné obchodní podmínky programů Corporate a Corporate Family

s platností od 1. 4. 2023

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Leo Express s.r.o., IČO: 06661572, se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286532 (dále jen „Leo Express“) za účelem úpravy podmínek pro poskytování zvýhodnění zákazníkům vykonávajícím podnikatelskou činnost (dále jen „Partner“) a jejich zaměstnancům při nákupu jízdních dokladů na spoje provozované ní samotnou, případně obchodními společnostmi ve stejném podnikatelském seskupení se společností Leo Express (dále jen „skupina Leo Express“).
 2. Zvýhodnění je Partnerům poskytováno v rámci programu Corporate Family a programu Corporate. Partner se může za níže uvedených podmínek účastnit jak obou těchto programů, tak také pouze libovolného z nich.
 3. Předpokladem pro využití obou programů je předchozí vytvoření uživatelského účtu příslušnou osobou ve věrnostním programu Smile Club provozovaném společností Leo Express. Není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak, použijí se na smluvní vztah platná a účinná Pravidla věrnostního programu Smile Club.
 4. Právní vztahy související s plněním uzavřené přepravní smlouvy po zakoupení jízdenky na konkrétní spoj se nadále řídí platnými a účinnými Smluvními přepravními podmínkami vydanými příslušnou společností ze skupiny Leo Express a dále pak obecně závaznými právními předpisy.

II. Program Corporate Family

 1. Účast v programu Corporate Family se zakládá registrací Partnera na internetových stránkách le.cz/korporati nebo v mobilní aplikaci Leo Express.
 2. V rámci programu Corporate Family je poskytováno zvýhodnění spočívající ve zdvojnásobení odměny v maximální výši 20 % za utracené peněžní prostředky (cashback) v programu Smile Club, a to podle příslušné dosažené věrnostní kategorie.
 3. Zvýhodnění je poskytováno všem zaměstnancům Partnera registrovaným v programu Smile Club, jejichž e-mailová adresa obsahuje doménové jméno určené při registraci (tedy například e-mailové adresy obsahující doménové jméno @leoexpress.com).
 4. Zvýhodnění je poskytováno jak při realizaci služebních, tak i soukromých cest zaměstnanců Partnera.
 5. Partner je oprávněn rozhodnout o zrušení účasti kteréhokoliv svého zaměstnance v programu Corporate Family. Zaměstnanec v takovém případě zůstává nadále registrován ve věrnostním programu Smile Club bez zvláštního zvýhodnění vyplývajícího z tohoto programu.

III. Program Corporate

 1. Účast v programu Corporate se zakládá registrací na internetových stránkách le.cz/korporati nebo v mobilní aplikaci Leo Express.
 2. Po registraci do programu může osoba spravující hlavní účet upravovat seznam osob oprávněných provádět za Partnera nákup jízdních dokladů u společnosti Leo Express s uvedením e-mailové adresy uživatelského účtu programu Smile Club, prostřednictvím kterého bude probíhat nákup v rámci programu Corporate.
 3. V rámci programu Corporate je poskytováno zvýhodnění spočívající v poskytnutí slevy z hodnoty zakoupených jízdních dokladů, a to v dohodnuté výši uvedené při registraci dle čl. III. odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Výše slevy může být ze strany společnosti Leo Express jednostranně upravena. Tato případná změna se řídí obdobně ustanovením čl. IV. odst. 4 Všeobecných  obchodních podmínek, pokud jde o její oznámení a odmítnutí. Při nákupu v rámci programu Corporate není možné současně využít zvýhodnění vyplývající z programu Corporate Family nebo programu Smile Club. Nákup v programu Corporate se zároveň nezapočítává do utracené částky pro získání zvýhodnění v programu Smile Club.
 4. Společnost Leo Express vystaví Partnerovi fakturu za jízdní doklady zakoupené v rámci programu Corporate během příslušného kalendářního měsíce, a to nejpozději do 5 dnů měsíce bezprostředně následujícího. Faktura bude Partnerovi doručena na e-mailovou adresu uvedenou ve firemním účtu dle čl. III. odst. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to elektronicky ve formátu .pdf.
 5. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení Partnerovi. Částka je uhrazena dnem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu společnosti Leo Express. V případě nedodržení lhůty splatnosti je Partner povinen uhradit společnosti Leo Express smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na úplnou náhradu způsobené škody a zákonný úrok z prodlení není uhrazením smluvní pokuty dotčen.
 6. Společnost Leo Express je oprávněna určit Partnerovi měsíční limit pro celkovou hodnotu zakoupených jízdních dokladů a případně tento limit průběžně upravovat. O jeho aktuální výši bude Partner informován prostřednictvím e-mailu. V případě vyčerpání limitu společnost Leo Express vystaví fakturu na částku odpovídající hodnotě dosud zakoupených jízdních dokladů a další nákup bude umožněn teprve po její úhradě ze strany Partnera.
 7. V případě prodlení Partnera s úhradou dluhu si společnost Leo Express vyhrazuje právo pozastavit členství tohoto Partnera v programu Corporate a čerpání s tím spojených výhod až do okamžiku úplné úhrady dlužné částky, případně smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
 8. Účastníci Programu získávají slevu za projeté jízdenky placené pouze platební metodou Faktura.
 9. Získaná sleva bude zohledněna na vystavené faktuře za projeté jízdenky za příslušný kalendářní měsíc.
 10. Výše slevy je počítána dle celkové hodnoty projetých jízdenek a je odstupňovaná podle udělené kategorie, přičemž pro určení kategorie se započítává součet částek projetých jízdenek bez DPH za posledních 365 dní.
 11. Dojde – li v daném měsíci k překročení hranice některé z kategorií, použije se pro účely výpočtu slevy stále nižší kategorie. Vyšší dosažená sleva bude započítávána u jízdenek až v následujícím měsíčním zúčtovacím období.

  Ilustrativní příklad: Zákazník v kategorii I. (5 %) zakoupil a projel jízdenky v měsíci únoru v takovém rozsahu, že splnil podmínky pro kategorii  II. s nárokem na vyšší slevu 7,5 %. Tato vyšší sleva se uplatní až ve vyúčtování za následující měsíc březen, ne v únoru, ve kterém byla vyšší odměna dosažena.
 12. Nedojde-li v daném měsíci k naplnění hranice dané kategorie, použije se pro účely výpočtu slevy stále stejná kategorie, do níž zákazník na začátku daného měsíce spadal. Nižší dosažená sleva bude započítávána u jízdenek až v následujícím měsíčním zúčtovacím období.

  Ilustrativní příklad: Zákazník v kategorii II. (7,5 %) nezakoupil a neprojel jízdenky v měsíci únoru v takovém rozsahu, aby splnil podmínky pro danou kategorii II. za posledních 365 dnů. V důsledku této skutečnosti se zákazník propadá do nižší kategorie. Tato nižší sleva se uplatní až ve vyúčtování za následující měsíc březen, ne v únoru, ve kterém byl nárok na vyšší odměnu ztracen.
KategorieProjeté jízdenky bez DPH za posledních 365 dníVýše slevy
I.0 – 99 999 Kč5 %
II.100 000 – 499 999 Kč7,5 %
III.500 000 a více Kč10 %

IV. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi Partnerem a společností Leo Express je možné ukončit výpovědí kterékoliv ze stran, a to bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
 2. Společnost Leo Express je oprávněna ukončit smluvní vztah s Partnerem výpovědí bez výpovědní doby v případě jakéhokoliv porušení podmínek příslušného programu nebo obecně závazných právních předpisů ze strany Partnera.
 3. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami uvedenými na webových stránkách společnosti Leo Express le.cz/gdpr
 4. Společnost Leo Express je oprávněna provést v přiměřeném rozsahu průběžnou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tato změna bude Partnerovi oznámena alespoň 14 dní před nabytím její účinnosti, a to zasláním nového znění Všeobecných obchodních podmínek s vyznačením změn na e-mailovou adresu uvedenou ve firemním účtu. Partner je oprávněn navrhovanou změnu odmítnout a smlouvu vypovědět tak, že smluvní vztah skončí den předcházející plánovanému nabytí účinnosti příslušných změn.
 5. Smluvní vztah vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 6. Případné spory mezi Partnerem a společností Leo Express budou řešeny především smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému řešení, je pro řešení sporu příslušný věcně příslušný soud určený podle sídla společnosti Leo Express.
 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2023.
 8. Tyto korporátní podmínky jsou vyhotoveny v české a anglické verzi. V případě nesrovnalostí má česká verze přednost před anglickou.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.