Ochrana osobných údajov

Časť 1 – Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Leo Express Global a. s., so sídlom Řehořova 4, 130 00 Praha 3, IČ 290 16 002, zapísanej v obchodom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, Oddiel B, vložka 15847 (ďalej len Leo Express) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť.

Nižšie nájdete informácie o tom, prečo, ako a aké údaje v Leo Express spracovávame, vrátane informácii o spôsobe, ako nás kontaktovať, ak budete mať otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Zaväzujeme sa, že s Vašimi údajmi budeme narábať tak, aby sme zamedzili ich zneužitie.

Časť 2 – Základné pojmy a informácie

Osobný údaj – osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjektu údajov).

Subjekt údajov – subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.

Správca osobných údajov – správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primárne zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je Leo Express.

Spracovateľ osobných údajov – spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov – spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácii, ktorá je robená s osobnými údajmi alebo súbormi údajov pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Časť 3 – Spracovanie osobných údajov v Leo Express

Časť 4 – Zásady používania cookies

Čo sú to cookies?

Cookies je malé množstvo dát, ktoré naše servery posielajú vášmu počítaču a ich cieľom je lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu vašim potrebám.

Cookies bežne používajú takmer všetky internetové stránky na svete. Cieľom cookies je zvýšiť používateľskú prívetivosť opakovane navštívených internetových stránok, preto sú pre Vás užitočné. Ak pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomáhajú vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a ich nastavenie.

Druhy cookies

Existujú dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné sú uložené vo vašom počítači len do zatvorenia prehliadača a umožňujú uchovávanie informácii pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú. Tým odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov a uľahčujú vám tak prácu. Trvalé cookies pomáhajú identifikovať váš počítať v prípade, že znovu navštívite náš web. Neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne. Cieľom trvalých cookies je prispôsobovať naše stránky vašim záujmom bez toho, aby sme akokoľvek identifikovali vás osobne. Príslušné dáta ukladáme úplne anonymne a nespojujeme ich so žiadnymi inými dátami.

Cookies využívame len k technickým účelom, nespojujeme údaje získané prostredníctvom cookies s akýmikoľvek inými údajmi. S cookies pracujeme tak, že neumožňujú identifikáciu konkrétnych osôb.

Prostredníctvom našej webovej stránky môžu byť vo vašom počítači ukladané tiež cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sa nachádzajú na našej stránke. V rámci remarketingu využívame tiež systémy Google. Dáta z remarketingu používame výhradne k segmentácii návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného materiálu. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania návštevníkov.

Keď nechcete používať cookies

Bežné webové prehliadače podporujú správu cookies. To znamená, že v rámci nastavenia vášho prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, zablokovať alebo úplne zakázať ich použitie. Je možné blokovať alebo povoliť cookies aj pre jednotlivé internetové stránky. Ak potrebujete bližšie informácie o nastavení cookies, použite pomocníka vo vašom prehliadači. Ak bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.