Ochrana osobných údajov

Časť 1 – Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Leo Express Global a. s., so sídlom Řehořova 4, 130 00 Praha 3, IČ 290 16 002, zapísanej v obchodom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, Oddiel B, vložka 15847 (ďalej len Leo Express) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť.

Nižšie nájdete informácie o tom, prečo, ako a aké údaje v Leo Express spracovávame, vrátane informácii o spôsobe, ako nás kontaktovať, ak budete mať otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Zaväzujeme sa, že s Vašimi údajmi budeme narábať tak, aby sme zamedzili ich zneužitie.

Časť 2 – Základné pojmy a informácie

Osobný údaj – osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjektu údajov).

Subjekt údajov – subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.

Správca osobných údajov – správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primárne zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je Leo Express.

Spracovateľ osobných údajov – spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov – spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácii, ktorá je robená s osobnými údajmi alebo súbormi údajov pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Časť 3 – Spracovanie osobných údajov v Leo Express

Prihlásiť sa do vernostného programu Smile Club

alebo
Zabudnuté heslo

Ešte nemáte účet?

Prihlásením súhlasím s podmienkami vernostného programu, so spracovaním osobných údajov a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno lístkov je možné len do leo kreditu.